X
Menu
X

Apie mus

Apie Asociaciją

Priešgaisrinių darbų ir paslaugų asociacija yra savanoriška organizacija, vienijanti Lietuvos Respublikos juridinius ir fizinius asmenis, koordinuojanti ir vykdanti jos narių nustatytus uždavinius bei funkcijas. Asociacija yra juridinis asmuo, kurios įstatai įregistruoti Valstybės įmonės registrų centro Vilniaus filiale 2004 m. lapkričio 19 d., ir yra ribotos turtinės atsakomybės – ne pelno organizacija. Asociacija neatsako už jos narių prisiimtus įsipareigojimus, kaip ir jos nariai neatsakingi už Asociacijos prisiimtus įsipareigojimus ir nėra aukštesnysis organas savo narių atžvilgiu.

The Fire Safety Works and Services Association is a voluntary organization that unites legal and natural persons of the Republic of Lithuania, which coordinates and fulfils the tasks and functions established by its members. The association is a legal entity whose articles of association were registered at the Vilnius branch of the State Enterprise Register Centre in 2004. November 19th, and is a limited liability company – a non-profit organization. The Association is not liable for the obligations assumed by its members, as its members are not responsible for the obligations assumed by the Association and are not a higher body in relation to their members.

 

PRIEŠGAISRINIŲ DARBŲ IR PASLAUGŲ ASOCIACIJA
ĮSTATAI
I. BENDROJI DALIS

1. Priešgaisrinių darbų ir paslaugų asociacija, toliau vadinama Asociacija, yra savanoriška organizacija, vienijanti Lietuvos Respublikos juridinius ir fizinius asmenis, koordinuojanti ir vykdanti jos narių nustatytus ūkinius, ekonominius, socialinius, švietimo, mokslinio tyrimo ir technologijų plėtros uždavinius bei funkcijas.
2. Asociacija yra juridinis asmuo nuo jos įregistravimo dienos, turintis sąskaitą Lietuvos Respublikos įregistruotoje kredito įstaigoje, savo antspaudą su pavadinimu ir naudojantis jį savo nuožiūra, turintis organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Asociacijų bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia savo įstatais.
3. Asociacija yra ribotos turtinės atsakomybės pelno nesiekiantis juridinis asmuo , kurio teisinė forma – asociacija. Pagal savo prievoles ji atsako visu savo turtu, iš kurio gali būti išieškoma pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Asociacija neatsako už Asociacijos narių prisiimtus įsipareigojimus. Asociacijos nariai neatsako už Asociacijos įsipareigojimus kitu savo turtu, išskyrus turtą, investuotą į Asociaciją. Asociacija savo pelno negali skirstyti jos nariams.
4. Asociacijos nariai išlaiko ūkinį organizacinį, finansinį ir teisinį savarankiškumą ir juridinio asmens teises.
5. Asociacijos pavadinimas –Priešgaisrinių darbų ir paslaugų asociacija.
6. Asociacijos veiklos terminas neribojamas.
7. Asociacija veikia Lietuvos Respublikos teritorijoje ir bendradarbiauja su kitomis užsienio ir tarptautinėmis įmonėmis bei organizacijomis.
8. Asociacija, gaudama bet kokią informaciją, įsipareigoja neskelbti ir nenaudoti jos kitam tikslui, negu tam, kuriam ji buvo atskleista, ir neatskleisti šios informacijos ne Asociacijos nariams, išskyrus tuos atvejus, kai Asociacijos informacija atskleidžiama įstatymų numatyta tvarka.

II. PAGRINDINIAI TIKSLAI, FUNKCIJOS, UŽDAVINIAI, VEIKLOS FORMOS

9. Pagrindiniai Asociacijos tikslai:
9.1. Įgyvendinti priešgaisrinių darbų ir paslaugų teikėjų bendradarbiavimą Lietuvoje. Telkti Asociacijos narius bendroms ekonominėms, socialinėms, ūkinėms problemoms spręsti, skatinti verslo vystymą.
9.2. Propaguoti dorą verslą, įgyvendinti moralės, etikos ir doros principus versle. Siekti kokybiškų darbų ir paslaugų suteikimo užsakovui.
9.3. Gerinti verslo aplinką, ginti Asociacijos narių teises, atstovauti juos visose Lietuvos Respublikos valstybės valdžios ir valdymo institucijose bei regioninėse organizacijose.
9.4. Rengti teisės aktų projektus ir teikti siūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei, ministerijoms, kitoms įstaigoms dėl esamų teisės aktų tobulinimo.
9.5. Ugdyti nacionalinį priešgaisrinių darbų ir paslaugų tiekėją, kaupiant jo patirtį, įgyvendinant „savivaldos“ plėtojimo programas. Padėti verslininkams kurti naujas įmones bei užmegzti tarptautinius ekonominius-komercinius ryšius.
9.6. Šviesti visuomenę priešgaisrinių darbų ir paslaugų srityje, mokyti Asociacijos narius, kelti jų kvalifikaciją.
9.7. Užtikrinti priešgaisrinių darbų ir paslaugų teikėjų socialinį saugumą.
9.8. Bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos ministerijomis, įstaigomis, užsienio šalių analogiškomis institucijomis, organizacijomis, vystyti dialogą su socialiniais partneriais.

10. Užtikrindama pagrindinių tikslų įgyvendinimą, Asociacija:
10.1. Nustatyta tvarka informuoja su teisiniais arba verslo veikla susijusiais klausimais, konsultuoja Asociacijos narius.
10.2. Apibendrina ir įvertina Asociacijos narių vidinę, ekonominę informaciją, teikia konsultacijas, susijusias su Asociacijos narių veikla.
10.3. Bendradarbiauja ekonominiais ir profesiniais klausimais su šalies, užsienio valstybių bei tarptautinėmis organizacijomis.
10.4. Reklamuoja ir platina oficialią informaciją apie Asociacijos narius.
10.5. Atstovauja Asociacijos narių interesams valstybinės valdžios ir valdymo institucijose, teismuose, tarptautinėse organizacijose.
10.6. Organizuoja leidybinę veiklą, leidžia periodinius ir vienkartinius Asociacijos informacinius leidinius.
10.7. Organizuoja Asociacijos narių gaminamų prekių bei teikiamų paslaugų parodas, pristatymus, prezentacijas.
10.8. Per savo renkamus organus siekia įstatymų, kitų norminių aktų, palankų savo narių pagrindinei veiklai, priėmimo.
10.9. Rengia konkursus, organizuoja paskaitas, seminarus, darbuotojų apmokymus ir kvalifikacijos kėlimo kursus.
10.10. Vykdo visuomeninę kontrolę, kaip valstybinės valdžios organai laikosi verslą įtakojančių įstatymų.
10.11. Organizuoja visuomeninę kontrolę, siekiant užtikrinti priešgaisrinių darbų ir paslaugų kokybišką atlikimą.
10.12. Ruošia ir įgyvendina tikslines programas visomis savo narių veiklos kryptimis.
10.13. Steigia Asociacijos filialus ir atstovybes.
10.14. Steigia įvairius fondus ir klubus, tame tarpe Asociacijos narių ir darbuotojų bei jų šeimų socialinių ir kultūrinių poreikių tenkinimui.
10.15. Vykdo verslo aplinkos tyrimus.

III. ASOCIACIJOS TEISĖS

11. Asociacija turi teisę:
11.1. Pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį valdyti, naudoti, disponuoti. Gauti paskolas, sudaryti kitus sandorius.
11.2. Turėti kreditų įstaigose sąskaitas įstatymų numatyta tvarka.
11.3. Užmegzti ryšius su Lietuvos ir užsienio partneriais, stoti į Lietuvos ir tarptautines organizacijas kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.
11.4. Gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių visuomeninių, nevalstybinių organizacijų, fondų taip pat fizinių ar juridinių asmenų. Už paslaugas ir darbus atsiskaityti sutarta forma, neprieštaraujančia įstatymams.
11.5. Nustatyti savo organizacinę struktūrą.
11.6. Sudaryti sutartis ir priimti įsipareigojimus.
11.7. Steigti įmones ir organizacijas, fondus.
11.8. Steigti visuomenės informavimo priemones.
11.9. Samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai;
11.10. Turėti kitų civilinių teisių ir pareigų, jei jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams ir šiems įstatams, būti ieškovu ar atsakovu teisme.

IV. FILIALŲ STEIGIMO BEI LIKVIDAVIMO TVARKA

12. Filialas yra Asociacijos padalinys, turintis atskirą buveinę.
13. Filialas nėra juridinis asmuo ir naudojasi Asociacijos, kaip juridinio asmens, vardu.
14. Filialas veikia pagal Asociacijos įstatus ir Valdybos patvirtintus filialo nuostatus.
15. Filialas gali būti steigiamas ir likviduojamas Valdybos sprendimu.

V. NARIAI, JŲ PRIĖMIMO IR IŠSTOJIMO TVARKA, NARIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS

16. Asociacijos narių skaičius neribojamas. Minimalus Asociacijos narių skaičius yra trys. Asociaciją sudaro į ją priimti nariai. Asociacijos nariai gali būti 18 metų sulaukę fiziniai asmenys ir (ar) juridiniai asmenys.
17. Narystė Asociacijoje prasideda ir kandidatas laikomas Asociacijos nariu nuo jo priėmimo į Asociaciją ir stojamojo bei metinio nario sumokėjimo dienos. Asociacijoje turi būti visų, o filiale – jam priklausančių narių sąrašas. Su šiais sąrašais turi teisę susipažinti kiekvienas Asociacijos narys. Stojantysis pateikia prašymą dėl narystės Asociacijoje. Sprendimą dėl priėmimo į Asociacijos narius, dėl nario išstojimo arba pašalinimo priima Asociacijos Valdyba. Valdybos nutarimas dėl pašalinimo gali būti apskųstas Visuotiniam narių susirinkimui, kurio nutarimas yra galutinis.
18. Pašalinimo iš Asociacijos pagrindai: Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų, taip pat Asociacijos įstatų pažeidimai; sąmoningas kliudymas Asociacijai siekti užsibrėžtų tikslų; Asociacijos kompromitavimas Lietuvoje ar užsienyje; už metinio nario mokesčio nemokėjimą daugiau kaip metus.
19. Stojamąjį įnašą ir metinio nario mokesčio dydį bei jų mokėjimo tvarką kitiems metams siūlo Valdyba, o nustato Susirinkimas einamiesiems metams.
20. Asociacijos narių teisės:
20.1. Dalyvauti jos valdyme, rinkti ir būti išrinktu į Asociacijos valdymo organus. Narys, nedirbantis jokioje darbo grupėje, nedalyvaujantis kitokioje Asociacijos veikloje ir neremiantis jos nei finansiškai, nei intelektualiai, negali būti renkamas į Asociacijos valdymo organus.
20.2. Naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis.
20.3. Gauti informaciją Asociacijos veiklos klausimais, siūlyti Asociacijos organams organizuoti atskirų ekonominių ir socialinių klausimų sprendimą.
20.4. Naudotis Asociacijos sukaupta informacija.
20.5. Ginčyti teisme Visuotinio narių susirinkimo, Valdybos nutarimus ir kitų Asociacijos organų sprendimus.
20.6. Išstoti iš Asociacijos, apie tokį savo apsisprendimą raštu pranešus Asociacijos Valdybai. Išstojant arba pašalinus iš Asociacijos, įmokėti įnašai ar perduotas Asociacijai turtas negrąžinamas.
20.7. Asociacijos likvidavimo atveju gauti iš jos turto dalį, neviršijančią nario stojamojo įnašo ar mokesčio dydžio.
21. Asociacijos narių pareigos:
21.1. Laikytis Asociacijos įstatų.
21.2. Vykdyti Asociacijos organų nutarimus.
21.3. Laiku sumokėti stojamąjį mokestį ir metinį nario mokestį.
21.4. Dalyvauti Asociacijos valdyme bei jos organizacinių struktūrų ar padalinių veikloje.
21.5. Teikti Asociacijai informaciją bei kitą pagalbą, būtiną jos tikslams realizuoti.
22. Narystė pasibaigia:
22.1. Likvidavus narį kaip juridinį asmenį ar atšaukus tokio juridinio asmens registravimą.
22.2. Nariui išstojus iš Asociacijos.
22.3. Pašalinus iš Asociacijos už nario pareigų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą, prieštaraujantį šiems įstatams.
22.4. Likvidavus Asociaciją.

VI. ASOCIACIJOS ORGANAI IR JŲ KOMPETENCIJA

23. Asociacijos organai yra:
23.1. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas).
23.2. Asociacijos Prezidentas (toliau – Prezidentas) – vienasmenis valdymo organas.
23.3. Asociacijos Valdyba (toliau – Valdyba) – kolegialus valdymo organas.
23.4. Asociacijos Sekretoriatas (toliau – Sekretoriatas).
24. Susirinkimas:
24.1. Susirinkimas yra aukščiausias organas, kuris šaukiamas ne rečiau kaip kartą per 1 metus. Susirinkimą šaukia Asociacijos Prezidentas. Susirinkime turi teisę dalyvauti visi Asociacijos nariai.
24.2. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi asociacijos nariai. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą. Asociacijos nariai gali balsuoti Susirinkime raštu užpildydami bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu narys pasinaudoja savo teise balsuoti raštu, jis, susipažinęs su Susirinkimo darbotvarke bei sprendimų projektais, užpildo ir pateikia Asociacijai bendrąjį balsavimo biuletenį – jame jis praneša visuotiniam akcininkų susirinkimui savo valią „už“ ar „prieš“ atskirai dėl kiekvieno sprendimo. Raštu iš anksto balsavę nariai laikomi dalyvaujančiais Susirinkime ir jų balsai įskaitomi į susirinkimo kvorumą bei balsavimo rezultatus. Pakartotiniame Susirinkime galioja neįvykusio susirinkimo bendrieji balsavimo biuleteniai Bendrieji balsavimo biuleteniai turi būti pateikti Asociacijos Sekretoriatui ne vėliau, kaip likus 3 dienoms iki Susirinkimo.
24.3. Susirinkimas vykdo šias funkcijas:
24.3.1. priima, keičia ir papildo Asociacijos įstatus;
24.3.2. nustato Asociacijos tikslus ir pagrindinius uždavinius einamajam laikotarpiui;
24.3.3. 3 metams renka, taip pat atšaukia anksčiau laiko Asociacijos Prezidentą, Valdybą, Asociacijos revizorių;
24.3.4. svarsto apeliacijas dėl narių pašalinimo iš Asociacijos;
24.3.5. tvirtina stojamojo ir metinio mokesčio dydį ir mokėjimo tvarką;
24.3.6. išklauso ir tvirtina Asociacijos Prezidento parengtą Asociacijos veiklos ataskaitą;
24.3.7. išklauso ir tvirtina Asociacijos finansinę veiklos patikrinimo metų ataskaitą;
24.3.8. likviduoja ir reorganizuoja Asociaciją;
24.3.9. nustato Asociacijos organizacinę struktūrą;
24.3.10. nustato tikslinių įnašų dydį;
24.3.11. tvirtina Asociacijos Valdybos veiklos reglamentą;
24.3.12. priima nutarimus dėl įstojimo į asociacijų sąjungas.
24.4. Susirinkimas yra teisėtas ir gali priimti nutarimus, jeigu jame dalyvauja daugiau negu pusė Asociacijos narių, kartu įskaitant ir dalyvaujančius, ir balsavusius raštu.
24.5. Susirinkimo nutarimai priimami paprasta Asociacijos narių balsų dauguma, išskyrus šių įstatų 23.3.1., 23.3.3., 23.3.8. bei 23.3.9. punktuose nurodytus atvejus, kuriais nutarimai priimami ne mažiau 2/3 dalyvaujančių susirinkime narių balsų. Balsavimo formą pasirenka Susirinkimas.
24.6. Susirinkimo protokolą pasirašo Susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.
24.7. Jeigu susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau, kaip per vieną mėnesį turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nepaisant dalyvaujančių narių skaičiaus.
24.8. Neeilinis susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu:
24.8.1. Asociacija likviduojama ar reorganizuojama;
24.8.2. tai susiję su Asociacijos ar jos narių interesų apsauga;
24.8.3. to reikalauja pusė Asociacijos narių ar Asociacijos Valdyba – jų priimtu nutarimu, arba revizorius;
24.8.4. dėl Susirinkimo sušaukimo priimtas teismo sprendimas.
24.9. Neeilinio susirinkimo iniciatoriai Asociacijos Prezidentui pateikia paraišką, kurioje nurodoma susirinkimo šaukimo priežastys ir tikslai, darbotvarkės projektas, pasiūlymai dėl susirinkimo datos ir vietos. Asociacijos Prezidentas ne vėliau kaip likus 30 dienų privalo elektroniniu paštu pranešti nariams apie neeilinio susirinkimo sušaukimo datą ir vietą.
24.10. Apie šaukiamą susirinkimą Asociacijos Prezidentas informuoja Asociacijos narius elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki Susirinkimo dienos.
24.11. Susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jeigu visi Asociacijos nariai raštu su tuo sutinka.
25. Valdyba:
25.1. Tarp susirinkimų Asociacijos veiklai vadovauja ir ją koordinuoja Valdyba. Valdyba yra kolegialus valdymo organas, renkamas trejų metų laikotarpiui. Valdybos narių skaičius nustatomas Susirinkimo nutarimu. Valdyba savo veiklą pradeda pasibaigus ją išrinkusiam Susirinkimui ir vykdo, kol nebus išrinkta nauja Valdyba, bet ne ilgiau kaip iki Valdybos kadencijos pabaigos metais vyksiančio eilinio Susirinkimo.
25.2. Iš Valdybos narių naujai išrinkta Valdyba renka Valdybos pirmininką. Valdybos pirmininkas vadovauja Valdybai ir įeina į Valdybos narių skaičių.
25.3. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs Prezidentą.
25.4. Valdyba vykdo šias funkcijas:
25.4.1. priima į Asociaciją naujus narius, priima sprendimus dėl pašalinimo iš Asociacijos;
25.4.2. tvirtina Asociacijos sekretoriato struktūrą ir darbo reglamentą;
25.4.3. skiria ir atleidžia Sekretoriato vadovą ir finansininką ir nustato jų atlyginimus;
25.4.4. tvirtina Sekretoriato darbuotojų etatų sąrašą bei jų atlyginimus;
25.4.5. ruošia ir vykdo programas, tvirtina jų nuostatus ir sąmatas, sudaro komisijas ir nustato jų kompetenciją, sprendžia organizacinius, socialinius, ūkinius, finansinius ir kitus klausimus;
25.4.6. priima sprendimą steigti Asociacijai priklausančias įmones, organizacijas, filialus ir atstovybes;
25.4.7. priima sprendimą steigti Asociacijos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti filialų ir atstovybių vadovus, patvirtinti filialų ir atstovybių nuostatus;
25.4.8. tekia Susirinkimui pasiūlymus dėl stojamojo ir metinio nario mokesčio ir mokėjimo tvarkos;
25.4.9. tvirtina stojamojo ir metinio nario mokesčio panaudojimo kryptis ir tvarką;
25.4.10. priima nutarimus dėl įstojimo į įvairias sąjungas, Asociacijas ir organizacijas;
25.4.11. nustato Asociacijos veiklos kryptį tarp susirinkimų;
25.4.12. atšaukia pirma laiko Asociacijos Valdybos pirmininką arba priima jo atsistatydinimą;
25.4.13. tvirtina Asociacijos ir jos organų metines išlaikymo sąmatas;
25.4.14. priima nutarimus nekilnojamojo turto pirkimo, perleidimo, nuomos, nuosavybės teisės apribojimų klausimais, nepažeisdama įstatymų nustatytų Asociacijos veiklos apribojimų;
25.4.15. analizuoja Asociacijos veiklą, finansinių išteklių panaudojimą ir teikia siūlymus Susirinkimui;
25.4.16. pateikia pasiūlymus ir atsiliepimus susirinkimui apie Asociacijos metinį balansą;
25.4.17. reikalui esant laikotarpyje tarp susirinkimų išklauso ir tvirtina Asociacijos finansinės veiklos patikrinimo ataskaitą;
25.4.18. vykdo kitas susirinkimo pavestas funkcijas;
25.4.19. priima sprendimus dėl Asociacijos buveinės keitimo;
25.4.20. svarsto klausimus, kuriuos pateikia Asociacijos Prezidentas ar Asociacijos nariai.
25.5. Valdybai pareikalavus, Asociacijos sekretoriatas privalo jai pateikti duomenis, susijusius su Sekretoriato veikla, taip pat sudaryti sąlygas patikrinti finansinius išteklius. Valdybos nariai privalo saugoti komercines paslaptis, kurias sužino atlikdami savo pareigas.
25.6. Valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Valdybos narių. Nariai turi lygias balso teises, jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Valdybos pirmininko balsas. Valdybos narys turi teisę raštu įgalioti kitą Valdybos narį, kuris atstovautų jam balsuojant Valdybos posėdyje arba balsuoti raštu užpildydamas balsavimo raštu biuletenį.
25.7. Valdybos posėdžiai šaukiami esant reikalui, bet ne rečiau kaip kartą per pusmetį. Eilinius Valdybos posėdžius šaukia Valdybos pirmininkas. Neeiliniai posėdžiai šaukiami, kai to reikalauja ne mažiau kaip pusė Valdybos narių ar revizorius.
26. Sekretoriatas:
26.1. Sekretoriatas yra vykdomasis ir tvarkomasis organas, sprendžiantis Asociacijos einamuosius klausimus, ruošia Asociacijos susirinkimų ir posėdžių darbotvarkes bei Asociacijos dokumentų projektus, sprendžia kitus jam pavestus uždavinius, tvarko Asociacijos raštvedybą, veda narių apskaitą, administruoja Asociacijos tinklapį.
26.2. Sekretoriatui vadovauja Valdybos paskirtas direktorius. Direktorius:
26.2.1. vadovauja Sekretoriato darbui, pagal Prezidento suteiktus rašytinius įgaliojimus sudaro sutartis ir atstovauja Asociacijai valdžios ir valdymo organuose bei teismuose;
26.2.2. ruošia Asociacijos valdymo organų susirinkimus ir organizuoja jų aptarnavimą;

27. Prezidentas:
27.1. Atstovauja Asociacijai valdžios ir valdymo institucijose, visuomeninėse šalies bei tarptautinėse organizacijose, atstovauja Asociacijai kaip ieškovui ir atsakovui arba suteikia kitiems asmenims įgaliojimus atstovavimui.
27.2. Atidaro Asociacijos sąskaitas, disponuoja jose esančiomis lėšomis įstatuose ar Asociacijos renkamų organų nustatyta tvarka, vykdo Valdybos nutarimus dėl disponavimo Asociacijos turtu ir lėšomis.
27.3. Šaukia visuotinius narių ir ataskaitinius rinkiminius visuotinius narių susirinkimus, atsako už susirinkimų, nutarimų vykdymą.
27.4. Priima ir atleidžia iš darbo Asociacijos darbuotojus, nustato jų pareiginius atlyginimus. Sudaro darbo sutartis su darbuotojais.
27.5. Vadovauja Sekretoriatui arba paveda šias funkcijas vykdyti Valdybos pirmininkui ar kitam Valdybos narį, jeigu dėl finansinių ar kitokių priežasčių Sekretoriatas neturi direktoriaus.
27.6. Prezidentas per 3 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos turi parengti ir pateikti eiliniam visuotiniam narių praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaitą.
27.7. Vykdo kitas funkcijas, kurios neįeina į išimtinę Asociacijos Susirinkimo ar Valdybos kompetenciją.

VII. FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ
28. Asociacijos veiklos kontrolę atlieka revizorius, kurį renka susirinkimas trejiems metams.
29. Asociacijos revizoriumi negali būti jos Valdybos narys, Prezidentas bei Sekretoriato darbuotojas.
30. Revizorius kontroliuoja Asociacijos finansinę veiklą. Jis privalo:
30.1. Tikrinti Asociacijos metų finansinę atskaitomybę ir kitus buhalterinius – finansinius veiklos dokumentus.
30.2. Valdybos pavedimu atlikti Asociacijos įkurtų ar jai pavaldžių įmonių finansinius buhalterinius patikrinimus.
30.3. Artimiausiame Susirinkime, Valdybos posėdyje pranešti apie patikrinimo metu nustatytus pažeidimus.
30.4. Visuotiniame narių susirinkime pateikti Asociacijos finansinės veiklos metų patikrinimo ataskaitą.
31. Prezidentas, Valdyba ir Sekretoriatas privalo pateikti revizoriui jo reikalaujamus finansinius buhalterinius dokumentus.
32. Revizorius įstatymų nustatyta tvarka atsako už Asociacijos veiklos trūkumų nuslėpimą.

VIII. TURTAS IR LĖŠOS
33. Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, transporto priemonės, įrenginiai ir kitas jos įstatuose numatytai veiklai reikalingas turtas.
34. Asociacijos finansiniai ištekliai formuojami iš šių šaltinių:
34.1. Įplaukos, gautos iš Asociacijos bei jos įsteigtų įmonių veiklos.
34.2. Asociacijos narių stojamieji įnašai, narių metiniai mokesčiai ir tiksliniai įnašai.
34.3. Valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos.
34.4. Pajamos gautos pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą.
34.5. Palikimai, pagal testamentą tenkantys Asociacijai.
34.6. Asociacijos įsteigtų įmonių pelnas.
34.7. Kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas.
34.8. Kitos teisėtai gautos lėšos.
35. Asociacijos nariai neturi teisės gauti išmokų už narystę Asociacijoje.
36. Asociacijos turtas, įskaitant pajamas, gautas už Asociacijos nariams teikiamas paslaugas, naudojamas tik jos numatytiems uždaviniams įgyvendinti. Pajamos Asociacijos nariams, kaip pelnas, neskirstomas.
37. Asociacijos finansiniai metai nustatomi nuo kalendorinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. Pirmųjų finansinių metų pradžia yra Asociacijos įregistravimo registre diena.
IX. ASOCIACIJOS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

38. Visuotinio narių susirinkimo nutarimai ir kiti pranešimai, su kuriais reikia supažindinti Asociacijos narius arba kitus asmenis, raštu išsiunčiami ne vėliau, kaip per 30 dienų po nutarimo priėmimo. Už savalaikį nutarimų pranešimų išsiuntimą atsako Prezidentas likvidavimo atveju – likvidatoriai. Visi nutarimai ir pranešimai siunčiami paštu, registruotu laišku, elektroniniu paštu arba įteikiami asmeniškai jiems pasirašant.
39. Apie Asociacijos likvidavimą informuojama teisės aktuose numatyta tvarka ir terminais.
40. Jeigu Asociacijos narys keičia savo adresą ir/arba elektroninio pašto adresą, jis privalo pranešti Asociacijai apie šį pakeitimą. To nepadarius, senuoju adresu išsiųstas pranešimas bus laikomas įteiktu.
41. Bet kuris Asociacijos siunčiamas pranešimas ar atsakymas į jį laikomas įteiktu, jeigu jis įteikimas iki konkrečiam pranešimui ar atsakymui į jį pateikti termino pabaigos. Vieši skelbimai ir pranešimai skelbiami civilinio kodekso ir kitų įstatymų numatytais atvejais ir tvarka Asociacijos internetiniame tinklapyje www.pdpa.lt ir VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje„Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
42. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką tvirtina visuotinis narių susirinkimas.

X. ASOCIACIJOS REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS
43. Jeigu Asociacijoje liko mažiau negu 3 nariai, per 30 dienų apie tokį narių sumažėjimą Asociacija turi pranešti Juridinių asmenų registrui.
44. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta tvarka:
44.1. Jungiant su kitomis Asociacijomis.
44.2. Skaidant į kelias Asociacijas.

Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta tvarka

Įstatai pasirašyti 2018 m. vasario 23 d.